wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Er du glad for roning, natur og friluftsliv? Så kan du søge om støtte til små eller store aktiviteter. Hvert projekt kan støttes med op til 70.000 kr. Der er mulighed for 100% finansiering.

En bevilling gives i anerkendelse af navngivne ældres særlig aktive indsats. Bevillingen gives til dækning af udgifter forbundet med aktiviteter. De ældre skal være minimum 60 år og mindst én af de særligt aktive ældre skal være ude af erhverv (pensioneret, førtidspensioneret eller på efterløn). Der skal være tale om ældre fortrinsvis i Danmark bosiddende personer.

Hvad kan der søges om?

Der gives støtte til aktive ældres aktiviteter i Friluftsrådets 85 medlemsorganisationer inden for naturbeskyttelse og friluftsliv i Danmark, herunder DFfR. Formålet er at støtte og anerkende særligt aktive ældres frivillige indsats for, at naturen beskyttes og anvendes respektfuldt.

Der kan gives støtte til aktiviteter inden for disse to temaer:

  • Flere natur- og friluftsoplevelser og viden om naturen
  • Mere og bedre natur i Danmark; en natur der er rig på arter og oplevelsesmuligheder

Aktiviteterne skal være af almennyttig karakter og må ikke være omfattet af offentlig lovpligtig drift. Målgruppen kan være den ansøgende forenings egne medlemmer, andre ældre eller andre borgere i Danmark.

Hvert projekt kan støttes med op til 70.000 kr. Der kan gives støtte til udgifter, der er nødvendige for aktiviteternes gennemførelse – dog ikke løn/honorar til de aktive ældre.

Der er tidligere givet bevillinger til både, så hold jer ikke tilbage for at søge på udgifter til udstyr.

Der stilles ikke krav om, men der må gerne være egenfinansiering eller medfinansiering fra anden side.

Hvad lægges der vægt på?

Ansøgningerne behandles individuelt og ud fra en vurdering af følgende:

  • I hvor høj grad bidrager projektet til flere natur- og friluftsoplevelser og/eller mere og bedre natur i Danmark?
  • I hvor høj grad bidrager projektet til et aktivt natur- og fritidsliv for en bredere kreds af ældre eller andre grupper?
  • Omfanget af de aktive ældres frivillige indsats i projektet
  • Hvor mange vil få glæde af aktiviteterne?
  • Indsatsens varighed og længerevarende effekt

Hvornår kan man forvente svar?

Alle ansøgninger modtaget senest den 1. juni 2017 vil blive behandlet efter fristens udløb. Ansøgere vil blive kontaktet senest seks uger efter ansøgningsfristen den 1. juni 2017.