wave Created with Sketch.
DFfR har siden 2011 arbejdet med vision, mission og strategi for forbundet, som fra 2016 er videreført i det strategiarbejde, der ligger til grund for DIF´s nye model for tildeling af tilskud

DFfR’s mission

DFfR har til opgave at virke for fremme af dansk rosport i alle dens former samt for udbredelse af rosport i det danske samfund.

DFfR’s vision

Vi styrker og samler dansk roning samt øger glæden ved roning som sport.

I foråret 2016 besluttede 61 specialforbund under DIF en fordeling af de økonomiske midler til specialforbundene efter en model, hvor hovedparten af støtten modtages på baggrund af en strategiaftale indgået imellem de to parter. Den nye fordeling tager således udgangspunkt i det, som forbundet vil gøre og ikke i det, som forbundet har gjort. Strategiaftalen for den 4-årige periode omfatter 5 strategiske spor, som vil være de satsningsområder, der skal sikre flere unge, fastholdelse af voksne, øget international indflydelse og bedre faciliteter bundet
sammen i en organisation, der holder fokus.

DFfRs strategi 2018-2021 bygger på fem strategiske retninger:

  • Spor 1: DFfR ønsker at støtte de roklubber, der vil gøre en særlig indsats for at udvikle ungdomsafdelinger, hvor unge trives og dygtiggør sig.
  • Spor 2: DFfR vil fastholde flere voksne roere med organiserede træningstilbud i klubberne.
  • Spor 3: DFfR vil samle og styrke organisationen, så den afspejler og understøtter strategien.
  • Spor 4: DFfR ønsker at styrke og påvirke vores internationale interesser.
  • Spor 5: DFfR og DKF ønsker, at skabe bedre ro, kano og kajak faciliteter og en endnu bedre adgang til vand for den organiserede idræt.

Forbundets organisation er trimmet ind efter strategien og ser således ud:

De røde kasser har vedtægtsmæssige forpligtigelser.
De grønne kasser er udvalg, der understøtter strategisporerne på tværs.
De blå kasser er styregrupperne – en for hvert strategispor. Hver styregruppe består af et hovedbestyrelsesmedlem, en ansat og 1-2 frivillige udpeget af hovedbestyrelsen. Styregruppens primære opgave er at sikre fokus på de strategiske mål, økonomi og samarbejde mellem udvalgene.
De orange kasser er aktivitetsudvalg med en formand, som er godkendt af hovedbestyrelsen og et antal frivillige. Udvalgenes primære opgave er at udvikle, planlægge og afvikle aktiviteter, som understøtter målene.
De grå kasser er arbejdergrupper nedsat af hovedbestyrelsen til at løse ad hoc opgaver i en kortere eller længere periode. Herefter nedlægges de eller bliver til et udvalg, hvis der er basis for en mere langsigtet og permanent løsning.