wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Ny hastelovgivning vedtages tirsdag. Læs uddybning fra DIF.

DFfRs formand Henning Bay Nielsen har skrevet denne meget personlige melding til alle danske roklubber, med seneste nyt fra DIF:

Vi er i en international sundhedsmæssig krise, som rækker langt ud over hvad vi alle har oplevet tidligere. Derfor føler jeg et behov for at række ud til jer alle med en stor tak for jeres opbakning til Dansk Roning i disse svære tider. Samtidig er det relevant, at I inddrages i den information som jeg modtog den 27. marts fra DIF om hvordan idrætten forventes at håndtere COVID situationen.

Det er fortsat uklart, hvilke implikationer regeringens seneste markeringer vil have for Idrætten og hvordan vi i roning bedst muligt kan sikre vor sport er fortsat usikkert – dog gør sekretariatet og Rocentrets ansatte alt hvad man kan for at navigere bedst muligt. Hermed en stor tak til vores ansatte.

Som intensiv og anæstesilæge med erfaring for behandling af COVID-positive patienter kan jeg kun sige, at det er højst uforudsigeligt hvordan og hvem virus rammer hårdest. Og erfaringen er nu, at patienter som indlægges på Intensiv vil have et forløb på op til 4 ugers indlæggelse.

Så det er ultra vigtigt at alle passer på hinanden.

Derfor Stor Tak for opbakningen til alle og tak for, at roning står samlet for, i videst mulige omfang, at begrænse smittespredningen. DFfR har bedst muligt forsøgt at navigere og levere håndfaste anbefalinger i takt med at vi alle et blevet klogere. Dels alment og dels hvad vi har fået af anbefalinger fra DIF:

Der vil komme en tid hvor roning igen vil få mulighed for at åbne op. Og jeg er sikker på, at alle vores klubber vil stå godt rustet til at tage imod alle i de sociale fællesskaber vores klubber kan tilbyde. Det bliver der brug for.

Tak igen for støtten. I må passe godt på jer selv. Jeg glæder mig til at vi forhåbentlig snart kan ses igen.

Mange hilsner

Henning Bay Nielsen
Formand DFfR

Mail fra DIF á 27. marts 2020:

Kære specialforbundsformænd

Regeringen fremsatte i går endnu et lovforslag (L158), der skal forhindre spredningen af coronavirussen. Lovforslaget vil blive hastebehandlet og vedtaget på tirsdag. DIF har kigget lovforslaget igennem og gengiver her nogle af de elementer i lovforslaget med relevans for idrætten.

Det er, som beskrevet i pressen en generel hjemmel, der ikke fastsætter noget nu, men giver hjemmel til at fastsætte (markeret med fed) visse regler. DIF er på nuværende tidspunkt ikke bekendt med, hvor, hvornår og hvis myndighederne vil gøre brug af denne hjemmel. Vi forsøger ad alle de veje, vi har til rådighed, at få mere information ud til jer. Budskabet fra regeringen er dog klart og entydigt: Undgå fysisk og social kontakt, og hvis man udfordrer det, så har myndighederne nu hjemmel til at forbyde og sanktionere det.

Konkret lægger lovforslaget op til følgende:

  • Lovforslaget udvider muligheden for at fastsætte regler om forbud mod forsamlinger m.v. til også at omfatte muligheden for at fastsætte regler om forbud mod, at flere personer befinder sig på samme sted. Der vil som den nedre grænse kunne fastsættes regler om forbud mod, at 3 personer eller flere befinder sig på samme sted. Personer fra samme husstand samt nærmeste pårørende vil ikke kunne være omfattet af et sådant forbud.
  • Lovforslaget udvider muligheden for at regulere adgangen til offentlige institutioner m.v. til også at kunne omfatte udendørs idrætsanlæg, legepladser og lignende faciliteter, der frembyder smittefare.
  • Lovforslaget udvider mulighed for at regulere lokaler, som erhvervsdrivende råder over, til både at omfatte udendørs arealer og lokaler, som enhver fysisk eller juridisk person råder over. Det vil f.eks. give mulighed for at regulere adgangen til forlystelsesparkers udendørs arealer eller museer m.v., som hverken er offentlige eller bliver drevet erhvervsmæssigt.
  • Lovforslaget indfører en mulighed for, at politiet i en periode kan nedlægge forbud mod at tage ophold på et bestemt sted, hvortil der er almindelig adgang. Hjemlen vil f.eks. kunne bruges, hvis politiet erfarer, at der på bestemte steder gentagne gange samler sig menneskemængder på en sådan måde, at der er forhøjet smittefare.

Budskaberne og intentionerne er som skrevet klare: Det er myndighedernes klare anbefaling at begrænse både fysisk og social kontakt. Dét er blevet nævnt på bl.a. flere pressemøder, i det brev, som er sendt til alle danskere over 15 år via e-Boks, og det netop fremsatte lovforslag.

For at støtte op om bestræbelserne på at dæmpe udbredelsen af corona-smittefastholder vi derfor i DIF vores klare opfordring til, at alle idrætsforeningsaktiviteter både inden- og udendørs fortsat indstilles.

Mange af jer og jeres foreninger har for længst indstillet jeres aktiviteter. Både af hensyn til de generelle anbefalinger for at inddæmme corona-smitte, men også fordi mange kommuner har lukket deres idrætsfaciliteter ned. Men der er også foreninger, der fortsætter deres aktiviteter, hvis de fx selv ejer deres faciliteter. Hverken I eller DIF har hjemmel til at påbyde disse foreninger at holde lukket, men det er vores klare anbefaling, at i disse få tilfælde bør foreningen også lukke ned for aktiviteterne i bestræbelserne på at dæmpe udbredelsen af corona-smitten. Vi har forsøgt og forsøger stadig at komme i dialog med sundhedsmyndighederne for at få dette meget klare budskab ud på coronasmitte.dk.

Opdateret info fra DIF 30.03.2020

Statsministeren har netop afsluttet sit pressemøde. Budskabet var, at det går den rigtige vej i Danmark. Smitten spredes langsommere, og presset på sundhedsvæsnet er ikke så stort som frygtet. Med andre ord: Strategien med at holde afstand virker!

Regeringen opfordrer til, at vi alle holder fast i myndighedernes anbefalinger, råd og restriktioner. De næste par uger bliver afgørende for, om regeringen gradvist kan begynde at åbne for samfundet efter påske.

Derfor fastholder vi fra DIF’s side vores klare opfordring til at holde vores foreningsidrætsaktiviteter lukket – både indendørs og udendørs. Det er vigtigt, at vi i foreningsidrætten også holder fast og giver vores bidrag til, at vi forhåbentlig snart kan genåbne samfundet.

Hvis tallene fortsat er stabile om to uger, vil regeringen begynde gradvist at åbne for samfundet efter påske. Hvad det betyder helt konkret, ved vi ikke, men vi vil løbende følge udviklingen og give vores input og anbefalinger til jer for, så vidt angår idrætsområdet.