wave Created with Sketch.
Se alle nyheder

Primærfoto: Mads Tolstrup, taget ved Klinteløbet 2023

Dansk Forening for Rosport, Dansk Kano og Kajak Forbund og Dansk Sejlunion har afgivet deres kommentarer til Havstrategiens indsatsprogram og beskyttede havstrategiområder og Danmarks havplan.
Disse dokumenter udgør en omfattende samling af initiativer og regler, som forbundenes samlet set knap 100.000 medlemmer, der er aktive på havet, skal forholde sig til i fremtiden.

Om Havstrategien og havplanen
Regeringen sammen med alle Folketingets partier indgik en aftale om Danmarks Havplan. Groft sagt kan man sige, at havstrategien er HVAD myndighederne har tænkt sig at gøre ude på havet, og havplanen er HVOR de har tænkt sig at gøre det.
Vi finder det meget fornuftigt, at myndighederne har et ønske om at skabe en bedre struktur, der kan rumme forvaltning af havet. Vi mener dog, at der i det hele taget mangler en helhedsorienteret tilgang til havet, der kan rumme andre aktiviteter end de erhvervsmæssige.

Privatisering af vores fælles blå natur
Vi mener, at der er udlagt bekymrende mange udviklingszoner i de indre danske farvande. De enkelte anlæg med muslingefarme, havdambrug m.v., eller aktiviteter i de udlagte områder udgør i de fleste tilfælde en risiko for roning, fritidssejlads og andre rekreative aktiviteter.
Et eksempel på dette er, at der i havplanen fortsat er adgang til at etablere havbrug i de indre danske farvande. De steder, hvor anlæggene findes, er der reelt tale om en privatisering af havet, hvor ingen andre har adgang. Enkelte steder ligger havbrugene tæt ved kysten, hvilket netop er der, hvor de fleste rekreative aktiviteter på vandet foregår.
Vi anser mængden af anlæg i visse miljømæssigt sårbare farvand – bl.a. Limfjorden, Isefjorden og udmundingen i Horsens Fjord – som dybt problematisk, idet de begrænser og hæmmer udfoldelsesmulighederne og udgør tilmed i visse farvandsafsnit en risiko i forhold til sikkerheden til søs.
Vi finder derfor, at der bør fastsættes en grænse for, hvor stor en andel af de udlagte arealer på lokalt og nationalt niveau, der kan anvendes, set  i forhold til rekreative aktiviteters udfoldelsesmuligheder.

De danske idræts- og fritidsforeninger skal have en stemme
Vi har i vores høringssvar til Havplanen foreslået, at der etableres et nationalt Havråd, herunder bl.a. med repræsentanter fra de rekreative organisationer inden for rammerne af havplanen, så denne følgegruppe kan fungere som rådgivende organ for de rekreative interesser i forhold til havplanen samt lokale aktiviteter, vandsportsfaciliteter og adgangsforhold til og på vandet. Her følger vi vores nordiske naboers eksempel, hvor fritidssejlerorganisationerne sidder med ved bordet, i relevante råd og grupper.

Dansk Forening for Rosport, Dansk Kano og Kajak Forbund og Dansk Sejlunion er parate til at samarbejde konstruktivt for at skabe en bæredygtig og tilgængelig fremtid på havet og langs kysterne i Danmark. Organisationerne er allerede engageret i klimaaftryksreduktion og biodiversitetsprojekter for et bedre havmiljø til fremtidige generationer, og vil gerne have havplanen og havstrategien som redskaber til at opnå miljømæssig sundhed og bevare danskernes adgang til den blå natur.

Afsendere: Dansk Forening for Rosport, Dansk Kano og Kajak Forbund og Dansk Sejlunions bestyrelser