wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Folketinget har den 24. april endeligt vedtaget ny lovgivning der indfører en obligatorisk ansvarsforsikring for alle fartøjer der er omfattet af kravet om speedbådsførerbevis eller vandscooterførerbevis. Loven træder i kraft den 15. maj 2018.

Foto: Arkivfoto, Peter Skafte Roskilde Roklub.

Resumé:

Lovforslaget giver politiet bedre muligheder for at konfiskere et fartøj, bl.a. på grund af vanvidssejlads.

Lovforslaget indfører desuden en obligatorisk ansvarsforsikring. Er der ikke tegnet en forsikring, må man ikke benytte fartøjet. Den obligatoriske ansvarsforsikring skal dække personskade og skade på ting. Personskade og tab af forsørger, omfattes af såkaldt objektivt ansvar. Erstatning vil således ikke være afhængig af, om der er noget at bebrejde føreren af fartøjet. Forslaget retter sig mod vandscootere og speedbåde med en skroglængde under 15 m.

Formålet er at skærpe sikkerheden ved sejlads med vandscootere og mindre speedbåde. Samt at forbedre muligheden for erstatning for personer, der kommer til skade i forbindelse med en ulykke til søs forvoldt af en vandscooter eller speedbåd.

“Siden regeringen varslede lovforslaget om objektivt ansvar i oktober 2017, har DFfR været i dialog med forsikringspartneren First, med henblik på at kunne tilbyde en løsning, så klubber kunne undgå den ekstraregning, der ellers vil være udsigt til, når der for visse typer af fartøjer bliver indført lovpligtig forsikring med delvist objektivt ansvar.” forklarer formand for Sikkerhedsudvalget, Jørgen Grastrup-Hansen.

Her har First vurderet, at hvis man som klub er organiseret i Dansk Forening for Rosport, så er det et udtryk for, at man har en ansvarlig og kompetent tilgang til dét at sejle motorbåd.

Er din motorbåd ansvarsforsikret hos First via Dansk Forening for Rosport Bådforsikring, er der således godt nyt. First fastholder de nuværende priser på 150kr. for ansvarsforsikring på motorbåde til roklubber, der er forsikret via forsikringssamarbejdet med Dansk Forening for Rosport.

“Dette her er et eksempel på, hvordan fællesskabet i Dansk Forening for Rosport kan bruges til at sikre roklubber fordelagtige vilkår.” fortsætter Jørgen Grastrup-Hansen.

De motorbåde, der allerede i dag er ansvarsforsikret via First og Dansk Forening for Rosport Bådforsikring, vil automatisk blive konverteret til nye forsikringer baseret på den nye lovpligtige forsikring.

“Efter at den endelige lovtekst nu er kendt , så vil vi sammen med First tage en ny vurdering. Da der i forhold til den oprindelige lovtekst nu er indført en begrænsning i det objektive ansvar til nu kun at dække personskader og tab af forsørger vil vi forhåbentlig også fremover kunne fastholde det nuværende prisniveau. ” siger Jørgen Grastrup-Hansen.

Langt de fleste af de både der anvendes af klubberne under DFfR, som for eksempel katamaran følgebåde, vil ikke blive berørt af skærpelsen.
Det anbefales, at den enkelte klub får verificeret om klubben har fartøjer, som kræver obligatorisk ansvarsforsikring og får etableret den nødvendige forsikringsdækning.
Vær også opmærksom på, at lovgivningen nu også medfører, at fører af fartøjet hvortil der kræves førerbevis skal medbringe relevant bevis samt bevis på at der er tegnet en forsikring.


Hvad er objektivt ansvar?
Objektivt ansvar betyder, at man som fører af et fartøj, pålægges et erstatningsansvar uden at der skal tages stilling til graden af skyld (forsætligt eller uagtsomt). Samme regler som gælder for klubbernes erhvervsmæssige aktiviteter på vandet og for biltrafikken. Objektivt ansvar er en udvidelse i forhold til den overvejende del af Idrættens kollektive forsikringer samt de frivillige ansvarsforsikringer for både, hvor føreren alene er erstatningspligtig, når man beviseligt har handlet “ansvarspådragende”.

Hvornår er motorbåden omfattet af de nye krav?
Se Søfartsstyrelsens BEK 1724 af 18.12.2017
Bekendtgørelse om uddannelseskrav m.v. til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter (Speedbådsfører-bekendtgørelsen)