wave Created with Sketch.
Denne side er lavet med henblik på at hjælpe og inspirere vores klubber i jeres bestræbelser på at få udarbejdet retningslinjer til hverdagens træning i en tid, der er præget af store corona hensyn.

Siden vil løbende blive opdateret med nyt indhold. Sidst opdateret 08.05.2021 kl. 19:30.
Nye tilføjelser er markeret med blåt så du nemt får et overblik over ændringerne. 

Følgende retningslinjer gælder fra den 06. maj og frem til den 21. maj 2021

De politiske forhandlinger om den gradvise genåbning af Danmark, rummer nu flere muligheder for dig og din roklub. Find de relevante retningslinjer og bekendtgørelser her på siden.

Generelt gælder at:

 • Ekstraordinære tiltag kan forekomme lokalt hvis smittetrykket stiger, og vil tilsidesætte gældende retningslinjer. Lokale nedlukninger kan forekomme og vil gælde både til lands og vands. 
 • Der skal være adgang til håndsprit i alle lokaler, som benyttes af klubbens medlemmer.

For roklubber – gælder:

Indendørs træning

 • Fra den 06.05 må alle træne indendørs i hold på op til 25 personer. Bemærk at der for alle mellem 18-69 år kun er åbent for idrætsaktivitet. 
 • Der gælder for besøgende, brugere mv. på 18 år og derover krav om fremvisning
  af coronapas samt gyldigt ID for at få adgang til lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter, herunder idrætslokaler, træningscentre, svømmehaller og lignende. Kravet gælder ikke frivillige trænere, ansatte og lignende.
 • Må vi sektionsopdele indendørs træning?
  Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe holder sig inden for det gældende forsamlingsforbud inkl. træner. I skal desuden sikre, at I overholder følgende:

  • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne – gerne mindst 2 meters afstand
  • I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering
  • Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk, at vedkommende tæller med i det samlede antal personer
 • Der skal være minimum 4 kvm. Per person ved indendørs idræt ligesom der skal holdes minimum 1 meters afstand, gerne 2 meter når det er muligt.
 • Der er ikke krav om brug af mundbind.
 • Alle benyttede træningsredskaber skal rengøres/sprittes af efter brug. 
 • For alle over 18 år er der krav om fremvisning af en negativ corona test / Corona pas, som maximalt er 72 timer gammel. Hvis der ikke kan fremvises et gyldigt coronapas, kan roeren blive bortvist. 

Hvad er et gyldigt coronapas?
Helt konkret betyder det, at der ved krav om coronapas skal kunne sættes flueben i en af nedenstående muligheder:

 • Tidligere påvist smitte med COVID19 (max 180 dage gammel test)
 • Negativ PCR-eller lyntest (foretaget inden for 72 timer)
 • Færdigvaccination mod COVID19

Kontrol af coronapas

Der skal opsættes informationsmaterialer i klubben om kravet om coronapas og muligheden for bortvisning hvis der ikke kan fremvises et gyldigt coronapas. 

Træner eller holdleder er tilstede
Træneren eller holdlederen har ansvaret for at tjekke for gyldigt coronapas, før træningen igangsættes.

Kan en udøver ikke fremvise et gyldigt coronapas, kan vedkommende ikke få adgang til de indendørs træningsfaciliteter.

Der er ikke krav om dokumentation for, at der er foretaget kontrol.

Der er ingen træner eller holdleder tilstede
Er der ingen træner eller holdleder tilstede, har facilitetsejeren eller den ansvarlige forening pligt til at udføre stikprøvekontrol af coronapas. Stikprøvekontrollen skal ske mindst én gang i døgnet og skal gennemføres på alle tilstedeværende på det pågældende tidspunkt for kontrollen.

Det er i den forbindelse vigtigt, at I går i dialog med kommune/facilitetsejer for at få defineret, hvordan I bedst samarbejder om opgaven.

Der er ikke krav om dokumentation for, at der er foretaget stikprøvekontrol.

DIF anerkender ikke tro og love erklæring til kontrol af coronapas. 

Hvad kan der ske, hvis der ikke tjekkes for coronapas?
Det er strafbart og kan resultere i bøde, hvis man giver adgang til træning indendørs uden fremvisning af coronapas for de grupper (pt. voksne på 18 år og derover), som der er krav om coronapas for.

Bødestraffen er 3.000 kr. og pålægges den ansvarlige facilitetsejer/forening.

 Udendørs træning

Alle, uanset alder, kan ro på vandet hvis følgende respekteres:

 • Hold minimum 1 meters afstand, gerne 2 meter når det er muligt.
 • Rengør fælles kontaktflader efter brug – båd samt årer.
 • Redningsveste er en fælles kontaktflade, der er svær at rengøre. Derfor opfordrer DFfR til enten at fordele klubbens redningsveste mellem de aktive medlemmer. Alternativt at hvert enkelt medlem investerer i egen redningsvest.
 • Det gældende forsamlingsforbud på 75 personer respekteres på bådpladsen.
 • Der er ikke krav om coronapas.

Bad, toilet og omklædningsrum

Må omklædningsrum og baderum holdes åbne for idrætsudøverne ved udendørs idræt?
Ja, omklædningsrum, baderum og andre lokaler, der anvendes som led i en idræts-aktivitet må holdes åbne. Der gælder både for idrætsaktiviteter, der udøves uden-dørs og indendørs.

Bådhallen

Det er tilladt at hente udstyr til udendørs træning, ligesom det er tilladt for alle at tage ophold i bådehallen.

Bestyrelsen:

 • Er ansvarlig for, at medlemmerne er klart informeret om gældende retningslinjer for rengøring af fælles kontaktflader.
 • Er ansvarlig for, at håndsprit samt remedier til afvaskning af både er tilgængeligt i alle lokaler.
 • Skal udarbejde en plan for håndtering af hvis et klubmedlem bliver testet positiv.

Bådvedligeholdelse i værksted

De nye retningslinjer giver mulighed for, at der kan arbejdes i værkstedet.

Bestyrelsesmøder og generalforsamling

Er det tilladt at afholde generalforsamlinger og bestyrelsesmøder?
Generalforsamlinger og bestyrelsesmøder betragtes som foreningsaktiviteter og må derfor som udgangspunkt ikke afholdes indendørs i henhold til kravet om at holde lokaler, hvor der udøves foreningsaktiviteter lukkede for offentligheden. Uagtet kravet om at holde foreningslokaler lukkede for offentligheden er det dog muligt at afholde foreningsrelaterede arrangementer, herunder generalforsamlinger i over-ensstemmelse med kravene samt retningslinjerne, der gælder for ordningen for konferencer og møder med erhvervsmæssige eller faglige formål. Der henvises derfor til Erhvervsministeriets retningslinjer for konferencer og møder.
Såfremt det fremgår af den pågældende forenings vedtægter, at en generalforsamling kan afvikles virtuelt, er der desuden ikke noget til hinder for dette.

Sociale arrangementer og fester

Afventer afklaring fra DIF. 

Udendørs events

 • Fra den 21. maj: Mulighed for afholdelse af udendørs motionsevents for op til 3.000 deltagere i sektioner á 150 med krav om coronapas.
 • Fra den 14. juni: Åbning for sommerlejre, stævner mv. i lighed med sidste sommer med op til 500 deltagere. Der bliver krav om coronapas for de voksne, men hvordan det forholder sig med børn, udestår fortsat.

Forsamlingsforbuddet forventes udfaset efter følgende plan:

I dag 21. april 6. maj 21. maj 11. juni 1. august
Indendørs forsamlingsforbud 5 10 25 50 100 Det lille forsamlingsforbud afskaffes
Udendørs forsamlingsforbud 10 50 75 100 Afskaffes

Ved positiv test i klubben: Find step-by-step vejledning her. Materialet henvender sig både til klubbestyrelser og enkelte medlemmer, som er Coronaramte. Har du brug for hjælp til at informere klubbens medlemmer så finder du her en Skabelon til kommunikation ved positiv test.

Smitte|Stop app

DFfR anbefaler alle at downloade Smitte|Stop appen. Hvis du er blevet testet positiv for ny coronavirus, kan du bruge appen at dele informationen med andre app-brugere, som du har været tæt på. Du får i appen en besked, hvis du har været i nær kontakt med en person smittet med ny coronavirus i det tidsrum, hvor den smittede har været smitsom, og du derfor er i risiko for at være blevet smittet.

Om du har været i risiko for at være blevet smittet beregner telefonen ud fra de af Sundhedsstyrelsen definerede kriterier for at være en nær kontakt, som alle skal være opfyldt:

 • Du har været i kontakt med den smittede person i mere end ca. 15 minutter.
 • I var mindre end ca. 1 meter fra hinanden.
 • Kontakten skete inden for det tidsrum, hvor den smittede person forventes at være smitsom, dvs. indenfor 2 dage før og indtil 8 dage efter, at symptomerne startede (eller at personen blev testet, hvis ikke personen har haft symptomer).