wave Created with Sketch.
På denne side kan du få information om roning på vandet med skoleelever, herunder sikkerhed og forsikringsforhold.

Mange danske roklubber vil gerne tilbyde roture på vandet til en skoleklasse. DFfR kan hjælpe med kontakten til den lokale roklub, men da klubben drives af frivillige kræfter, kan DFfR ikke garantere om, eller i hvilket omfang, roklubben kan tilbyde en skoleklasse en oplevelse på vandet. Vær opmærksom på, at muligheden kun er aktuel, når vandet er varmt nok (bedst fra maj til september). Alle praktiske detaljer, herunder dato for arrangementet, aftales med den lokale roklub.

Uddannede instruktører er klar til at tage imod jer i roklubben. Alle får på dagen en grundig sikkerhedsinstruktion. Det er lærerens opgave at informere samt sikre et tilsagn fra alle forældre om, at deres barn må deltage i arrangementet.

Sikkerhed

I alle roklubber er instruktørerne uddannet på særlige DFfR kurser til at udvise fornuftigt sømandskab. De kender deres daglige rofarvand indgående og planlægger skolens besøg på dagen under hensyntagen til vind og vejr.

I følge Søfartsstyrelsen skal der udarbejdes en sikkerhedsinstruks i forbindelse med skole-arrangementer. Klubben sørger for at arrangementet foregår fagligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt samt, at alle deltagere får de nødvendige instruktioner på dagen.

Eleverne skal bære redningsveste, eller vestene skal medbringes i båden.

Forsikring

Når skolen samarbejder med en roklub, er alle deltagere dækket af DFfRs kollektive ansvarsforsikring under Idrættens forsikringer. Det betyder, at hvis en skoleelev kommer til skade ved et skolesamarbejde (mellem skole og klub) vil klubbens forsikring dække et evt. erstatningsansvar. Hvis en skole låner både til en aktivitet uden at instruktører (besætning) fra klubben medvirker, er skolen selv ansvarlig for aktiviteten, med alt, hvad det indebærer om sikkerhedsinstrukser og forsikring.

Gør en elev skade på andre eller klubbens materiel, er det elevens egen ansvarsforsikring der dækker et evt. erstatningsansvar.

Information til roklubben

Det er dejligt, at danske roklubber åbner dørene og tilbyder skoleklasser, eller børn og unge i sommerferien, en ro-oplevelse på vandet. Det kræver mange ressourcer, men er også med til at give eleverne en oplevelse af ”rigtig roning”.

Sikkerhed

Et arrangement, hvor en skoleklasse kommer på besøg i roklubben og ror i klubbens både (eller DFfRs EDON både), går under betegnelsen erhvervsmæssig passagersejlads. Det samme gør en Sommer-roskole for ikke-medlemmer. Det betyder, at der stilles særlige krav til:

  • Udarbejdelsen af en sikkerhedsinstruks
  • De ansvarlige instruktører (besætningen)
  • Redningsmidler

DFfR skal gøre opmærksom på, at hvis klubben vælger at gennemføre aktiviteterne uden at leve op til reglerne, så er det den enkelte klub, der står til ansvar ved en evt. ulykke. Dette fremgår af § 9 i BEK 233 05/03/2015.

Definitionen af Erhvervsmæssig passagersejlads findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside (find link til højre på denne side).

 

Sikkerhedsinstruks

DFfR har i samråd med Sikkerhedsudvalget lavet en vejledning til jer som roklub, om hvordan I udarbejder en sikkerhedsinstruks til brug ved et skolebesøg og i forbindelse med af afviklingen af en Sommer-roskole. Der er givet forslag til hvilke områder der kan berøres under hvert punkt, men listerne er ikke udtømmende. Disse vejledninger tager udgangspunkt i Søfartsstyrelsens retningslinjer i BEK nr 956 af 26/09/2012. Ude til højre kan du læse Søfartsstyrelsens krav til sikkerhedsinstruksen, samt finde den generelle skabelon til at lave instruksen.

Når klubben stiller materiel (herunder også DFfRs EDON både) og instruktører til rådighed, er klubben reder og har dermed ansvaret for at udarbejde sikkerhedsinstruksen. Sikkerhedsinstruksen skal være tilpasset det enkelte arrangement og den skal være nem at læse og forstå. Det er klubbens ansvar, at alle deltagere får den nødvendige instruktion omkring sikkerheden i forbindelse med arrangementet.

Krav til de ansvarlige instruktører

Søfartsstyrelsen (BEK 233 05/03/2015) fastsætter særlige krav til den eller de personer, der er ansvarlige for at arrangementet kan afvikles på en sikker måde. De fleste af kravene i BEK 233 vil normalt være opfyldt gennem klubbens krav til ansvarlige styrmænd/instruktører.

Der skal som minimum være én ansvarlig person, som:

  • Har gennemgået et anerkendt førstehjælpskursus i henhold til Dansk Førstehjælps Råds godkendte kurser indeholdende modulerne: Hjerte-Lunge-Redning inkl. AED, Livreddende Førstehjælp, Førstehjælp ved tilskadekomst og Førstehjælp ved Sygdom.
  • Er myndig (altså over 18 år og ikke under værgemål).

Det førstehjælpskursus, der fra april 2017, lever op til Søfartsstyrelsen krav, er det funktionsbestemte førstehjælpskursus ”Førstehjælp ombord i mindre fartøjer og i søsport”. Uddannelsen skal vedligeholdes, og derfor skal den førstehjælpsuddannede indenfor 24 måneder gennemføre opdateringsuddannelserne: ”Opdatering af førstehjælp ved hjertestop” og ”Opdatering af livreddende førstehjælp”. Har du tidligere taget et kursus, der indeholder de ovennævnte moduler, som fx 12timers kurset ”Førstehjælpere med særligt ansvar” er det stadig gældende i forhold til Søfartsstyrelsens krav.


Alternative muligheder

Hvis der skulle være personer i klubben, som gennem deres faglige kvalifikationer, som fx læge eller lign., har forudsætninger, der dækker kravene i funktionsuddannelsen, kan klubben ikke på egen hånd beslutte, at det må være ok. I et sådan tilfælde søges om en dispensation hos Søfartsstyrelsen, som sendes til ”Center for Skibe” [email protected].

Redningsmidler

Søfartsstyrelsen (BEK 233 05/03/2015, Bilag 1, Regel 7), stiller krav til udrustningen i forbindelse med erhvervsmæssig passagersejlads.

  • Roerne skal bære redningsveste (som passer opdrift- og størrelsesmæssigt), eller redningsvestene skal medbringes i båden.
  • Redningsvestene skal være CE mærket.
  • Redningsveste, som anvendes i kombination med en redningsdragt, skal have en opdrift på min. 275 Newton.
  • Under forudsætning af, at personer om bord kan svømme, og at der forefindes umiddelbar mulighed for redning fra vandet af et følgefartøj nær ved, kan de krævede redningsveste erstattes af CE mærkede svømmeveste, forudsat disse er forsynet med reflekser. Hvor der anvendes svømmeveste, skal personer være iført supplerende beklædning i signalfarver for at øge synligheden ved ophold i vand. Såfremt svømmeveste er i signalfarver, anses krav om supplerende beklædning opfyldt.

Læs mere i bekendtgørelsen.

DFfR har erfaret, at det hele går meget lettere med lærere og forældre, hvis klubben vælger at iføre alle deltagere redningsveste. Således opfordres klubberne til at give deltagerne redningsveste på.

Indhentning af forældretilladelser

DFfR har udarbejdet et dokument som kan bruges til at indhente tilladelse fra forældrene på at deres børn må deltage i aktiviteten på vand, og at de kan svømme X meter.

I forbindelse med et skolebesøg, foreslår vi at I tilpasser dokumentet, sender det til læreren og at denne så sørger for at indhente forældretilladelserne.

I forbindelse med en Sommer-roskole, anbefaler vi at I gør forældretilladelsen til en del af tilmeldingen.

Forsikring

Roklubben er gennem sit medlemskab af DFfR dækket af den kollektive ansvarsforsikring under Idrættens Forsikringer. Det betyder, at klubben vil være dækket af forsikringen, hvis et ikke-medlem kommer til skade ved en aktivitet i klubben (som f.eks. et skolesamarbejde eller en sommer-roskole). Har klubben handlet groft uagtsom og undladt at iagttage relevante sikkerhedsforanstaltninger og instruktioner i henhold til de af Søfartsstyrelsen udstedte regler og vejledninger, kan forsikringsselskabet kræve regres.

Hvis en skole låner både til en aktivitet uden at instruktører (besætning) fra klubben medvirker, er skolen selv ansvarlig for aktiviteten, med alt, hvad det indebærer om sikkerhedsinstrukser og forsikring.

Gør en deltager skade på andre deltagere eller klubbens materiel, er det elevens egen ansvarsforsikring der dækker et evt. erstatningsansvar.

Som klub under DFfR er klubben og dens trænere og ledere dækket af den kollektive forsikring under virke for klubben. Trænerne og lederne på en Sommer-roskole er dækket af den kollektive forsikring (arbejdsskadeforsikringen), så længe skaden er sket under virke for klubben.