wave Created with Sketch.
På denne side har vi samlet forslag til afvikling af en aktivitet på vand for unge ikke-medlemmer (i forbindelse med et skolebesøg eller en sommer-roskole). Her finder du også vigtig information om sikkerhed og forsikring.

Det er dejligt, at danske roklubber åbner dørene og tilbyder skoleklasser, eller børn og unge i sommerferien, en ro-oplevelse på vandet. Det kræver mange ressourcer, men er også med til at give eleverne en oplevelse af ”rigtig roning”.

Det kan være en stor hjælp for jer, at booke en trailer med 6 EDON både på, når I skal have en skoleklasse på besøg eller afvikle en sommer-roskole.

 

Sikkerhed

Et arrangement, hvor en skoleklasse kommer på besøg i roklubben og ror i klubbens både (eller DFfRs EDON både), går under betegnelsen Erhvervsmæssig passagersejlads (ifølge Søfartsstyrelsen). Det samme gør en sommer-roskole for ikke-medlemmer (uanset om deltagerne betaler, eller ikke betaler, for at deltage). Det betyder, at der stilles særlige krav til:

  • Udarbejdelsen af en sikkerhedsinstruks
  • De ansvarlige instruktører (besætningen)
  • Redningsmidler

DFfR skal gøre opmærksom på, at hvis klubben vælger at gennemføre aktiviteterne uden at leve op til reglerne, så er det den enkelte klub, der står til ansvar ved en evt. ulykke. Dette fremgår af § 9 i BEK 233 05/03/2015.

Definitionen af Erhvervsmæssig passagersejlads findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

 

Sikkerhedsinstruks

DFfR har i samråd med Sikkerhedsudvalget lavet en vejledning til jer som roklub, om hvordan I udarbejder en sikkerhedsinstruks til brug ved et skolebesøg og i forbindelse med af afviklingen af en sommer-roskole. Der er givet forslag til hvilke områder der kan berøres under hvert punkt, men listerne er ikke udtømmende. Disse vejledninger tager udgangspunkt i Søfartsstyrelsens retningslinjer i BEK nr 956 af 26/09/2012. Ude til højre kan du læse Søfartsstyrelsens krav til sikkerhedsinstruksen, samt finde den generelle skabelon til at lave instruksen.

Når klubben stiller materiel (herunder også DFfRs EDON både) og instruktører til rådighed, er klubben reder og har dermed ansvaret for at udarbejde sikkerhedsinstruksen. Sikkerhedsinstruksen skal være tilpasset det enkelte arrangement og den skal være nem at læse og forstå. Det er klubbens ansvar, at alle deltagere får den nødvendige instruktion omkring sikkerheden i forbindelse med arrangementet.

Krav til de ansvarlige instruktører

Søfartsstyrelsen (BEK 233 05/03/2015) fastsætter særlige krav til den eller de personer, der er ansvarlige for at arrangementet kan afvikles på en sikker måde. De fleste af kravene i BEK 233 vil normalt være opfyldt gennem klubbens krav til ansvarlige styrmænd/ instruktører.

Der skal som minimum være én ansvarlig person, som

  • Har gennemgået et anerkendt førstehjælpskursus i henhold til Dansk Førstehjælps Råds godkendte kurser indeholdende modulerne: Hjerte-Lunge-Redning inkl. AED, Livreddende Førstehjælp, Førstehjælp ved tilskadekomst og Førstehjælp ved Sygdom.
  • Er myndig (altså over 18 år og ikke under værgemål).

Det førstehjælpskursus, der fra april 2017, lever op til Søfartsstyrelsen krav, er det funktionsbestemte førstehjælpskursus ”Førstehjælp ombord i mindre fartøjer og i søsport” på 480 min (dvs. 8 timer). Uddannelsen skal vedligeholdes, og derfor skal den førstehjælpsuddannede indenfor 24 måneder gennemføre opdateringsuddannelserne: ”Opdatering af førstehjælp ved hjertestop” og ”Opdatering af livreddende førstehjælp”. Har du tidligere taget et kursus, der indeholder de ovennævnte moduler, som fx 12timers kurset ”Førstehjælpere med særligt ansvar” er det stadig gældende i forhold til Søfartsstyrelsens krav.

Førstehjælpskurset “Førstehjælp ombord i mindre fartøjer og i søsport” kan fx tages hos Dansk Folkehjælp eller hos andre lokale udbydere (prøv selv at søge på kurset i dit lokalområde).

 

Alternative muligheder
Hvis der skulle være personer i klubben, som gennem deres faglige kvalifikationer, som fx læge eller lign., har forudsætninger, der dækker kravene i funktionsuddannelsen, kan klubben ikke på egen hånd beslutte, at det må være ok. I et sådan tilfælde søges om en dispensation hos Søfartsstyrelsen, som sendes til ”Center for Skibe” cfs@dma.dk.

Redningsmidler

Søfartsstyrelsen (BEK 233 05/03/2015, Bilag 1, Regel 7), stiller krav til udrustningen i forbindelse med erhvervsmæssig passagersejlads.

  • Roerne skal bære redningsveste (som passer opdrift- og størrelsesmæssigt), eller redningsvestene skal medbringes i båden.
  • Redningsvestene skal være CE mærket.
  • Redningsveste, som anvendes i kombination med en redningsdragt, skal have en opdrift på min. 275 Newton.
  • Under forudsætning af, at personer om bord kan svømme, og at der forefindes umiddelbar mulighed for redning fra vandet af et følgefartøj nær ved, kan de krævede redningsveste erstattes af CE mærkede svømmeveste, forudsat disse er forsynet med reflekser. Hvor der anvendes svømmeveste, skal personer være iført supplerende beklædning i signalfarver for at øge synligheden ved ophold i vand. Såfremt svømmeveste er i signalfarver, anses krav om supplerende beklædning opfyldt.

Læs mere i bekendtgørelsen.

DFfR har erfaret, at det hele går meget lettere med forældre, hvis klubben vælger at iføre alle deltagere redningsveste. De redningsveste som følger med på EDON traileren skal efterses jævnligt, for at tjekke at de er i orden. På traileren findes en vejledning til hvorledes dette gøres. Derudover sørger DFfR for et årligt servicetjek af vestene.

Indhentning af forældretilladelser

DFfR har udarbejdet et dokument som kan bruges til at indhente tilladelse fra forældrene på at deres børn må deltage i aktiviteten på vand, og at de kan svømme 300m antal meter.

I forbindelse med et skolebesøg, foreslår vi at I tilpasser dokumentet, sender det til læreren og at denne så sørger for at indhente forældretilladelserne. På dagen for arrangementet medbringer læreren en klasseliste, hvor det tydeligt er angivet hvilke af eleverne, der har fået tilladelse til at ro på vandet af deres forældre, og hvilke der ikke har.

I forbindelse med en sommer-roskole, anbefaler vi at I gør forældretilladelsen til en del af tilmeldingen. Hvis I benytter jer af DFfRs tilbud om at oprette et tilmeldingsmodul til jeres sommer-roskole, indgår forældretilladelsen som et obligatorisk afkrydsningsfelt.

Forsikring

Roklubben er gennem sit medlemskab af DFfR dækket af den kollektive ansvarsforsikring under Idrættens Forsikringer hos TRYG. Det betyder, at klubben vil være dækket af forsikringen, hvis et ikke-medlem kommer til skade ved en aktivitet i klubben (som f.eks. et skolesamarbejde eller en sommer-roskole). Har klubben handlet groft uagtsom og undladt at iagttage relevante sikkerhedsforanstaltninger og instruktioner i henhold til de af Søfartsstyrelsen udstedte regler og vejledninger, kan forsikringsselskabet kræve regres.

Hvis en skole låner både til en aktivitet uden at instruktører (besætning) fra klubben medvirker, er skolen selv ansvarlig for aktiviteten, med alt, hvad det indebærer om sikkerhedsinstrukser og forsikring.

Gør en deltager skade på andre deltagere eller klubbens materiel, er det elevens egen ansvarsforsikring der dækker et evt. erstatningsansvar.

Som klub under DFfR, og dermed også Danmarks Idrætsforbund, er klubben og dens trænere og ledere dækket af den kollektive forsikring under virke for klubben. Trænerne og lederne på en sommer ro-skole (lønnet såvel som ulønnet) er dækket af den kollektive forsikring (arbejdsskadeforsikringen), så længe skaden er sket under virke for klubben.